WILDIN’ ESTONIA KESKKONNA KASUTUSTINGIMUSED​

ÜLDSÄTTED

1.1. Veebilehel http://www.wildin.ee on Wildin’Koeru OÜ (registrikood 14750756, aadress Kodupaiga, Santovi küla Järva vald Järva maakond 73005 Eesti) poolt loodud reaalajas töötav internetipõhine kultuuri-, meelelahutuse-, festivali- ja muusikasündmuste piletite (edaspidi nimetatud pilet) müügikeskkond (edaspidi nimetatud keskkond).

1.2. Keskkonna kasutamisega ja piletite ostmisega kinnitab klient oma nõustumist keskkonna kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

1.3. Kui keskkonna kasutustingimustes toodud säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.

1.4. Kasutaja kinnitab keskkonna kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline 18-aastane füüsiline isik (alla 18­aastane isik kinnitab, et tal on veebisaidi kasutamiseks, sh pileti ostmiseks, seadusliku esindaja vastav nõusolek ja viimaselt selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks saadud rahalised vahendid) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Wildin’Koeru OÜ ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.5. Andmete sisestamisega keskkonda annab isik nõusoleku enda andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, kui see on seotud kliendi lepingu sõlmimise täitmisega.

1.6. Wildin’Koeru OÜ on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud keskkonna tingimusi, Wildin’Koeru OÜ poolt teatavaks tehtud juhiseid või korraldusi sh näiteks kui klient ei ole võimeline ammendavalt tõendama ostu sooritamist.

 1. KESKKONNA KASUTAMINE

2.1. Klient on kohustatud sooritama ostud ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning keskkonnas kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antavaid andmeid ning vastutama edastatud esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne ostu sooritamist kuvatakse keskkonnas kõik kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

2.2. Wildin’Koeru OÜ on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud kasutustingimusi või keskkonna juhiseid või ei ole tasunud ostu eest.

2.3. Piletid ja muu ostuga seotud info edastatakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile. Juhul, kui piletid ei ole laekunud kliendi e-posti aadressile ühe tunni jooksul pärast tasumist, peab klient sellest koheselt Wildin’Koeru OÜ informeerima. Samuti on klient kohustatud teatama Wildin’Koeru OÜ, kui ilmnevad muud keskkonna kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.

2.4. Klient on keskkonna kasutamisel kohustatud:

 • 2.4.1 tagama kogu tema poolt keskkonda kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
 • 2.4.2 mitte edastama keskkonna kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;
 • 2.4.3 mitte kasutama keskkonda spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;
 • 2.4.4 mitte saatma keskkonna kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad keskkonna kasutamist ja mis võivad keskkonna kasutamise tulemusena salvestuda teiste klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite funktsioneerimist;
 • 2.4.5 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama keskkonda või selle sisu ja pileteid.
2.5 Ostu sooritamise protsess:
 • 2.5.1 lisa pilet ostukorvi;
 • 2.5.2 suundu ostukorvi;
 • 2.5.3 veendu, et korvis on õiged tooted;
 • 2.5.4 mine maksma;
 • 2.5.5 täida arvelduse andmed ja ostja kontaktandmed;
 • 2.5.6 loe ja nõustu veebilehe kasutustingimustega;
 • 2.5.7 esita tellimus.

2.6 Wildin’Koeru OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Wildin’Koeru OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

 1. KESKKONNAS KUVATUD INFORMATSIOON

3.1. Wildin’Koeru OÜ teeb kõik endast sõltuva, et keskkonnas kuvatud informatsioon sündmuste ning piletite müügitingimuste kohta (sealhulgas, kuid mitte ainult hinnad, kirjeldused või kuupäevad) oleksid vigade ja puudusteta. Keskkond tagab, et informatsioon on kuvatud Wildin’Koeru OÜ poolt keskkonnale edastatud viisil, kuid ei garanteeri informatsiooni õigsust. Keskkond teeb kõik endast sõltuva mis tahes vigade või puuduste kõrvaldamiseks kohe pärast nende avastamist.

 1. MAKSETINGIMUSED JA TASUD

4.1. Kliendi poolt keskkonna vahendusel pileti ostmisel on nõutav kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide Wildin’Koeru OÜ poolt keskkonna kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

4.2. Piletite hinnad on keskkonnas esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.3. Piletite eest saab tasuda Montonio Finance OÜ vahendusel kõiki suuremate Baltikumi panga linkidega: Swedbank, SEB, LHV, Coop Pank, Luminor jpt.

 1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE, PILETITE TAGASTUSED JA TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

5.1. Kui klient leiab, et sündmus ei vasta korraldaja poolt kehtestatud tingimustele, tuleb korraldajat sellest kohe ja vahetult informeerida. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada vabas vormis kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul sündmuse lõppemisest, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) päeva jooksul juhtumist teadasaamisest. Kirjalik pretensioon tuleb esitada sündmuse korraldaja vastu ja saata wildin@wildin.ee. Pretensioonile tuleb lisada tõendid sündmuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

5.2. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et piletite ostmisel puudub õigus 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.

5.3. Sündmuse ärajäämisel tagastab korraldaja kliendile tema vabas vormis avalduse alusel piletite ostusumma tehinguga seotud pangakontole peale vastavasisulise teate avaldamist Wildin’Koeru OÜ keskkonnas. Avaldus saata wildin@wildin.ee. Raha tagastatakse hiljemalt 14 päeva peale avalduse laekumist.

 1. KESKKONNA JA SELLE SISU MITTE-SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE

6.1. Keskkonna mitte-sihtotstarbeline kasutamine ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine mis tahes eesmärkidel ilma Wildin’Koeru OÜ kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

6.2. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda keskkonna ülekoormamine või häired selle töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet, millest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab Wildin’Koeru OÜ ühepoolselt kliendile igasuguse teenuse osutamise.

 1. LÕPPSÄTTED

7.1. Wildin’Koeru OÜ’l on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende keskkonnas avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.

7.2. Kliendi ja keskkonna vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Poolte vahel käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Pärnu maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras. Tarbijaga seotud vaidlused lahendatakse Tarbijakaitseametis. https://www.ttja.ee/et

7.3. Keskkonna kontaktandmed keskkonna kasutamisega seotud küsimustes: Wildin’Koeru OÜ, Kodupaiga, Santovi küla Järva vald Järva maakond 73005 Eesti, wildin@wildin.ee.

Kasutustingimused kehtivad alates 29.03.2020